Persoonlijk
Flexibel
Kleine groepen
Persoonlijk
Flexibel
Kleine groepen
Bekijk trainingen

Algemene voorwaarden

Voorwaarden van levering van Emergency Control Maritime Training (ECMT BV)

Algemene voorwaarden van levering en dienstverlening van/door Emergency Control Maritime Training bv, hierna te noemen ‘ECMT’, gevestigd te Rotterdam.

1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ECMT ( Emergency Control Maritime Training bv ) gesloten overeenkomsten, de totstandkoming daarvan en voorts op alle door ECMT uitgebrachte offertes, aanbiedingen en opdrachtbevestigingen. Opdrachtgever: Kopers, potentiële kopers, afnemers of opdrachtgevers worden hierna tezamen of ieder afzonderlijk, genoemd en aangeduid als ‘opdrachtgever’. Deelnemer/cursist: Personen die deelnemen, gaan deelnemen of hebben deelgenomen aan door of namens ECMT georganiseerde of uitgevoerde bijeenkomsten, opleidingen of trainingen worden hierna tezamen of ieder afzonderlijk genoemd en aangeduid als ‘deelnemer’. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, indien en voorzover zij vooraf schriftelijk door ECMT zijn bevestigd.

2 Taal

In geval van onduidelijkheid of tekstueel betekenisverschil wanneer er sprake is van gebruik van een andere dan de Nederlandse taal, zal de Nederlandstalige tekst bindend zijn. Wanneer er uitsluitend in een andere taal is gecorrespondeerd en deze correspondentie ertoe geleid heeft dat er een – in deze andere taal opgestelde – aanbieding of offerte is uitgebracht, dan is de tekst van de betreffende aanbieding of offerte in die betreffende taal bindend.

3 Wijzigingen

Wijzigingen in de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst van welke aard dan ook, zijn -onverminderd de in deze voorwaarden aangegeven voorbehouden- slechts geldig indien deze schriftelijk door partijen zijn bevestigd.

4 Aanbiedingen

Alle aanbiedingen of uitgebrachte offertes, in welke vorm dan ook door ECMT gedaan, zijn vrijblijvend tot het tijdstip van acceptatie, welke schriftelijk wordt bevestigd. De geldigheidsduur van uitgebrachte aanbiedingen bedraagt 30 dagen na dagtekening, tenzij specifiek anders aangegeven.

5 Prijzen

Het doen van prijsopgaven of het uitbrengen van offertes verplichten ECMT niet tot het uitvoeren van diensten. Prijzen worden opgegeven onder het voorbehoud van wijzigingen. Prijzen worden opgegeven exclusief BTW (omzetbelasting), tenzij specifiek anders aangegeven. Wanneer naar het oordeel van opdrachtgever sprake is van dienstverlening waarover geen BTW (omzetbelasting) afgedragen behoeft te worden, dient opdrachtgever zulks duidelijk vooraf aan te geven.

6 Opdrachtuitvoering

Aanbiedingen zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever aan ECMT is verstrekt. De opdrachtgever wordt geacht om alle informatie welke noodzakelijk is – danwel noodzakelijk blijkt – voor de opzet of uitvoering van een opdracht ter beschikking te stellen. ECMT zal zich inspannen om de te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Bij de uitvoering zal een professioneel onafhankelijke opstelling worden gehanteerd. Uiteraard zal samen met de opdrachtgever worden overlegd op welke wijze de opdracht het beste kan worden uitgevoerd. ECMT moet kunnen rekenen op de tijdige en voldoende beschikbaarheid van de bij onze werkzaamheden betrokken medewerkers of deelnemers van de organisatie van de opdrachtgever. Wanneer door ziekte, overmacht of ten gevolge van andere oorzaken uitvoering van de opdracht tijdelijk niet mogelijk is, zal – in overleg met betrokken opdrachtgever – worden bezien op welke wijze alsnog opdrachtsuitvoering plaats kan vinden. Eerst wanneer zulks niet op redelijke termijn mogelijk blijkt kan met instemming van beide partijen worden besloten tot voortijdige beëindiging van de opdracht. ECMT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van incidentele of onvoorziene uitval van een adviseur of docent, ongeacht de oorzaak van deze uitval.

7 Annulering

In geval van annulering van een overeenkomst/boeking door opdrachtgever wordt in de eerste plaats in goed overleg met opdrachtgever gekeken naar mogelijke alternatieven en oplossingen. Indien daar naar het oordeel van ECMT aanleiding toe is kan als volgt worden gehandeld: Wanneer deze annulering plaatsvindt tot 4 weken voor aanvang van de opdrachtuitvoering/cursus zal 20% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht kunnen worden. Wanneer annulering plaatsvindt tot 1 week voor aanvang van de opdrachtuitvoering/cursus zal 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht kunnen worden. Wanneer annulering binnen een week voor de aanvang van -of tijdens- de opdrachtuitvoering/cursus plaatsvindt, zal de overeengekomen prijs volledig in rekening gebracht kunnen worden. Annulering door opdrachtgever dient altijd schriftelijk te gebeuren en zal door ECMT schriftelijk bevestigd worden. Indien mogelijk zal – in overleg met betrokken opdrachtgever – worden bezien of, in welke mate en onder welke voorwaarden, het mogelijk is om uitvoering van de opdracht op een ander tijdstip te doen laten plaatsvinden. Opdrachtgever is in alle gevallen gehouden om een op eerdere wijze beschreven vastgesteld annuleringsbedrag op eerste aanzegging te voldoen.

8 Personeel

Opdrachtgever mag tijdens de uitvoering van een opdracht en binnen twee jaar na beëindiging daarvan, gerekend vanaf een eventuele laatste opdracht, geen personen in dienst nemen danwel op andere wijze voor of namens hem werkzaamheden laten verrichten, welke bij een opdrachtuitvoering voor of namens ECMT werkzaam waren.

9 Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van de bij de uitvoering van een opdracht gebruikte aanpak, werkwijze en (les)methode berusten bij ECMT. Opdrachtgever verplicht zich om – zonder voorafgaande toestemming van ECMT – geen mededelingen hieromtrent aan derden te doen. De bij de opdrachtuitvoering gebruikte materialen, teksten en informatie zijn – ongeacht de wijze van toepassing en opslag – auteursrechtelijk beschermd en eigendom van ECMT, tenzij zij nadrukkelijk eigendom zijn van anderen. Wanneer ECMT op verzoek van opdrachtgever gebruik maakt van bepaalde hulpmiddelen, materialen, teksten en informatie, vrijwaart opdrachtgever ECMT van alle gevolgen van inbreuk daardoor op eventueel bestaande octrooi-, merk-, auteurs-, of andere intellectuele eigendomsrechten van derden.

10 Overmacht

In het geval van overmacht is ECMT naar keuze gerechtigd de gesloten overeenkomst te annuleren, danwel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder dat opdrachtgever jegens ECMT aanspraak kan maken op enige vergoeding. Van overmacht aan de zijde van ECMT is in elk geval sprake, indien zij na het sluiten van de overeenkomst niet volledig en/of tijdig in staat is aan haar verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst te voldoen, ten gevolge van: oorlog, oorlogsschade, burgeroorlog, oproer, molest, sabotage, brand, waterschade, overstroming, natuurrampen, verkeersstremming, ander van buiten komend onheil, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, storingen in de energieleverantie, allen voorzover deze buiten schuld of risico van ECMT ontstaan.

11 Aansprakelijkheid

Vanzelfsprekend zal ECMT zich maximaal inspannen om naar beste vermogen en kennis in de gevraagde dienstverlening te voorzien. ECMT aanvaardt voor de geleverde dienstverlening echter geen resultaatsverplichting en/of aansprakelijkheid. Met name accepteert ECMT geen productaansprakelijkheid voor de door ECMT te leveren diensten aan derden en de mogelijke gevolgen die door ECMT uitgebrachte adviezen -direct of indirect- voor opdrachtgever zouden kunnen hebben. Opdrachtgever vrijwaart ECMT dan ook nadrukkelijk van enige vorm van (product)aansprakelijkheid.

12 Tarieven en Betaling

Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, bij overschrijding van welke termijn de opdrachtgever van rechtswege jegens ons in gebreke zal zijn, in welk geval wij gerechtigd zijn de betreffende overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd onze overige rechten ingevolge de Wet en onderhavige overeenkomst. In geval van niet tijdige betaling zijn wij tevens gerechtigd onze vordering te verhogen met een nalatigheidsrente ad 1% per maand, ingaande 30 dagen na factuurdatum. Indien wij ons genoodzaakt zien de incasso van onze vordering op de opdrachtgever uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incasokosten geheel voor rekening van de opdrachtgever, die geacht wordt ermee akkoord te gaan, dat de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van 100,- Euro, één en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.

13 Dienstverlening door beoefenaren individuele beroepen gezondheidszorg

Daar waar ECMT in dienstverlening voorziet door middel van inzet van individuele beroepsbeoefenaren in de zin van de Wet BIG, vergewist ECMT zich ervan dat betreffende beroepsbeoefenaren bevoegd zijn zoals omschreven in de Wet. Opdrachtgever vrijwaart deze dienstverleners van elke vorm van aansprakelijkheidsstelling en draagt zorg voor een adequate verzekering van betrokkenen in zijn instelling voor zowel de directe als indirecte gevolgen van een aansprakelijkheidsstelling. Indien van toepassing overtuigt opdrachtgever zich ervan of betrokkenen ook bekwaam zijn voor die werkzaamheden die hij specifiek van hen verwacht.

14 Vertrouwelijkheid

Alle informatie die ECMT ter kennis zal komen tijdens de opdrachtuitvoering zal vertrouwelijk worden behandeld. Eventuele gebruikte bescheiden en documenten zullen na uitvoering van de opdracht aan opdrachtgever worden geretourneerd. In het geval dat de dienstverlening wordt uitgevoerd door medische of verpleegkundige beroepsbeoefenaren, respecteert opdrachtgever alle gevolgen die voortvloeien uit -en samenhangen met- hun medisch of verpleegkundig beroepsgeheim.

15 Geschillen

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van betreffende overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Rotterdam. 16 Overige bepalingen Geen Emergency Control Maritime Training bv, Rotterdam, 20 November 2013